Taal Doet Meer met Ouders

Taal Doet Meer zorgt er al ruim 30 jaar met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving.  Met het project Taal & Ouders ondersteunen we Utrechtse ouders met hun eigen (taal)vaardigheden en maken we de koppeling naar de taalontwikkeling van hun kind, de activiteiten op school en hoe ouders hieraan kunnen bijdragen.  Taal Doet Meer baseert de inhoud van de taalcoaching op vragen en behoefte van ouders.  Onder de noemer Lezen & Praten met je Kind organiseert Taal Doet Meer verschillende activiteiten gericht op uitwisseling tussen ouders over gezondheid en opvoeding en taalontwikkeling van ouders en hun kinderen. Taal Doet Meer voert daarbij de VoorleesExpress Utrecht uit en in alle jeugdprojecten besteden we aandacht aan gelijkwaardig partnerschap met ouders. 

Taal & Ouders

Op verschillende basisscholen en peutercentra in Utrecht geven taalcoaches Nederlandse les aan een groepje ouders, die het Nederlands niet als moedertaal heeft.

Nadat de kinderen naar de les gebracht zijn, gaan de ouders zelf de schoolbanken in om hun Nederlands te verbeteren

 We willen eraan bijdragen dat Utrechtse ouders met hun kinderen plezier beleven aan lezen en leren. Met Taal & Ouders streven we naar verbeterde taalvaardigheid van ouders, meer kennis over het begeleiden van kinderen met lezen en leren op school en daarbuiten en verbeterde zelfredzaamheid en keuzevrijheid (communicatie met school, instanties, etc.).

Uitwisselen

Er is een grote groep ouders die vanwege een (kleine) taalachterstand in het Nederlands nog niet volledig meedoen in Utrecht. Ouders met een taalachterstand willen soms dolgraag een rol spelen in de gemeenschap, bezitten vele kwaliteiten, maar hebben door taal en soms gebrek aan zelfvertrouwen nog een afstand tot die maatschappelijke rol. Een taalachterstand in het Nederlands hoeft geen belemmering te zijn om als mede-opvoeder of sleutelfiguur een rol in de wijk te ontwikkelen. Alle activiteiten in de wijk waar ouders aan deelnemen, helpen om het Nederlands te verbeteren en een groeiende rol te hebben voor de gemeenschap.  De stap van deelnemer naar een actievere rol, begint bij contact. Uitwisselen over opvoeding is een behoefte van bijna alle ouders. In de taalgroepen Taal & Ouders en de ouder-kind groepen van Taal Doet Meer wordt uitgewisseld over opvoeding en educatief partnerschap, en wordt de diversiteit in de groep als meerwaarde gezien:

In de taalles van Taal & Ouders bespreken we de opvoeding.  Tot nu toe sprak ik alleen met moeders uit mijn eigen land, maar nu ook met moeders van verschillende nationaliteiten: India, Turkse en Marokkaanse afkomst.  Dit zet me aan het denken.  Een moeder over de taalles bij Taal Doet Meer

Contact met verschillende ouders is verrijkend en aanvullend. Naast de eigen horizonverbreding draagt uitwisseling bij aan een inclusief Utrecht: er is veel meer dat ouders bindt dan scheidt, we helpen elkaar.

De volgende stap

De vrijwillige coördinatoren van Taal & Ouders zijn getraind in de methodiek ‘motiverende gespreksvoering’, zoals Soha Shat van de stichting It’s my child heeft geïntroduceerd. In een vertrouwde omgeving worden ouders ondersteund en gestimuleerd om na te denken over vervolgstappen. We sluiten aan bij initiatieven in het kader van Vreedzame School en Vreedzame Wijk. We maken daarbij ook gebruik van de uitkomsten van recent onderzoek door Labyrinth, naar effectiviteit van interventies voor anderstalige ouders.

Labyrinth, Effecten van vrijwillige taalcoaching op scholen, onderzoek effectiviteit interventies anderstalige ouders, maart 2019

Naast de eigen taal en rol als opvoeder verbeteren, kan elke ouder meer. Soms is het enige dat nodig is bewustwording hiervan. Kwaliteiten die alle meertalige ouders hebben en potentieel kunnen inzetten (waarde) zijn: Kennis van thuiscultuur, kennis van moedertaal, ervaring met eigen kinderen en opvoeding tussen culturen, ervaring met meertaligheid, communicatieve vaardigheden, empathie. Daarnaast hebben ouders in het land van herkomst (vak)kennis en ervaring opgedaan. Wat onze maatschappelijke impact kan vergroten is (h)erkennen, werven, begeleiden en waarderen van meertalige ouders als potentiële sleutelfiguren in de wijk.  We willen de komende jaren ouders stimuleren om als deelnemer van (taal)activiteiten hun eigen kansen te vergroten, maar ook als mede-opvoeder te werken aan een vreedzame wijk.  Met een aantal ouders willen we nog een extra stap zetten, zodat zij als sleutelfiguur/expert hun ervaringen delen en een aanjaagrol in de wijk hebben. Er zijn al mooie voorbeelden, zoals de BoekStartcoaches die hun ervaringsdeskundigheid als taallerende moeder inzetten om andere ouders te motiveren voor te lezen en de taal te verbeteren; vrijwillige gespreksleiders en speelvrijwilligers bij ouder-kind-groepen, die met ouders en kinderen uitwisselen over taal, gezondheid en opvoeding, maar ook bijvoorbeeld actief worden op de school van je kind vergroot de cirkel van een ouder en is een positieve bijdrage aan de gemeenschap.  Het waarderen van ouders die zich inzetten in hun wijk is maatwerk. Veelal zijn persoonlijke ontwikkeling, verbeteren van de eigen positie en maatschappelijke verantwoordelijkheid wel een groot aandeel hierin.