Utrecht in Dialoog

Utrecht in dialoog

Utrecht in Dialoog verbindt Utrechters met verschillende achtergronden in groepsgesprekken op gelijkwaardige basis over thema’s die leven. Door het delen van ervaringen, verlangens en concrete acties worden meer perspectieven en handelingsmogelijkheden zichtbaar. In dialoog ontstaan ook duurzame verbindingen tussen mensen en netwerken die elkaar niet vanzelf ontmoeten. Utrecht in Dialoog faciliteert dialoogbijeenkomsten, trainingen, workshops en leertrajecten op maat.

Gelijkwaardig in gesprek

De waarderende dialoog is een instrument om gelijkwaardig in gesprek te komen en samen te leren werken tussen ouders, medeopvoeders, jongeren en professionals in het vormgeven van een positief opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren. De waarderende dialoog is een bewezen effectieve persoonlijke en collectieve veranderaanpak op basis van Appreciative Inquiry van David Cooperrider, een ontwikkeltool, leiderschapsbenadering en kennisfilosofie. Ouders leren open en constructief praten over opvoedthema’s met mensen met verschillende achtergronden, zienswijzen en rollen: ouders, kinderen, jongeren en andere – ook professionele – betrokkenen in de opvoeding.

Een goed gesprek over opvoeden

Utrechtse ouders van jonge kinderen voelen zich er alleen voor staan, missen het delen van ervaringen over opvoeden, hebben een steuntje in de rug nodig bij opvoedvragen, en krijgen graag steun van andere ouders en zo nodig van professionals die ze kennen en vertrouwen.

Juist in Coronatijd is het belangrijk om als ouders niet alleen te staan in het opvoeden, ervaringen te kunnen delen en open in gesprek te komen met andere ouders, buurtgenoten, familieleden en vertrouwde professionals

Door op gelijkwaardige basis met vertrouwde mensen te kunnen praten over wat er speelt, waar je tegenaan loopt, hoe je wilt opvoeden, wat je belangrijk vindt en doet ontstaat zicht op meer mogelijkheden in de eigen situatie en bredere sociale opvoedgemeenschap.

Sterke opvoedgemeenschap vormgeven

Ouderinitiatieven en ouders in verschillende buurten geven hun opvoedgemeenschap vorm op basis van waarderend onderzoek en inzicht in wat werkt. Betrokkenen bouwen hun persoonlijke netwerken en mogelijkheden uit terwijl ze gezamenlijk sterke informele lokale opvoedgemeenschappen vormen waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Gezamenlijk wordt een sterke sociale en pedagogische gemeenschap gevormd, een positief informeel opvoedingsklimaat voor kinderen en ouders met gemeenschappelijke zorg, onderlinge betrokkenheid, burgerlijke oplettendheid, gevoelswarmte en zorg voor kinderen en mensen die voor kinderen zorgen.

Duurzame verandering

Dialoog is een praktische werkwijze om initiatieven met verschillende betrokkenen stap voor stap verder te helpen vanuit de bedoeling en op gelijkwaardige basis. Een werkwijze die ouders en alle betrokkenen versterkt en talent ruimte biedt om tot groei en bloei te komen. Een methodiek die de dagelijkse leefwereld van mensen, thuis, op straat en op school als basis heeft en helpt de toekomst op eigen wijze vorm te geven. Een dialoog, de manier van in gesprek gaan, de inzichten en acties hebben niet alleen effect op betrokkenen maar werken door in de brede gemeenschap van betrokkenen.

Jaarverslag 2019