Stimulance

Stimulance is een stichting die jongeren en ouders met een migratieachtergrond stimuleert om hun plek te vinden in de samenleving. In samenspraak met onze doelgroep ontwikkelen en voeren we uiteenlopende projecten uit op het gebied van opvoeding, onderwijs, talentontwikkeling, emancipatie en participatie. We hebben een breed netwerk in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

Onze missie

WHY: Het is onze missie om jongeren en hun ouders te stimuleren hun plek te vinden in de samenleving.

HOW: We creëren plekken waar mensen met elkaar in contact kunnen komen om met elkaar in dialoog te gaan en hun talenten verder te ontwikkelen. Verbinding en empowerment staan hierbij centraal.

WHAT:Door dichtbij onze doelgroep te staan, weten wij goed welke behoeften er zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met hen uiteenlopende projecten op het gebied van opvoedingondersteuning, onderwijs, talentontwikkeling en participatie.

Contact:

www.stimulance.org

info@stimulance.org

06-38821364 (Nederlands en Arabisch)

06-86192716 (Tigrinya)

06-24922654 (projectleider opvoedondersteuning)

Weerbaar Opvoeden

De oudertraining Weerbaar Opvoeden is ontwikkeld voor opvoeders met een diverse culturele en religieuze achtergrond die graag meer willen leren over het weerbaar opvoeden van hun kinderen in het Nederland van nu, waarin diversiteit, maatschappelijke spanningen en sociale media een grote rol spelen. De focus van dit programma ligt op het overdragen van pedagogische kennis, het creëren van meer bewustzijn over de rol en invloed als opvoeder, het aanleren en versterken van vaardigheden die de ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden en het creëren van een plek waar ouders in vertrouwen hun opvoedvragen kunnen delen en van elkaars ervaringen kunnen leren. 

“Mama, ben ik nou Turks of Nederlands?”

“Waarom vieren wij eigenlijk geen Sinterklaas?”

“Als ik geen Rachid had geheten, had ik die stageplek al lang gehad! Ze moeten me hier niet, pap.”

Hoe reageer je als ouder op vragen over identiteit en religie? Hoe ga je om met ervaringen van discriminatie en stigmatisering? Hoe ga je met je kind het gesprek aan over relaties en seksualiteit? Wat doe je als medeopvoeders je kind andere normen en waarden bijbrengen dan dat jij voor ogen hebt?

Opvoeden is een uitdaging voor elke ouder, zeker als kinderen gaan puberen; je kind gaat zich anders gedragen, het belang van vrienden neemt toe en je rol als ouder verandert. Ouders met een migratieachtergrond ervaren echter, naast de uitdagingen die de meeste opvoeders ervaren, nog een extra uitdaging: hoe geef je je opvoeding vorm? Hoe vind je de balans tussen de opvoeding die jij vanuit thuis of je herkomstcultuur hebt meegekregen en de ideeën die in de bredere Nederlandse samenleving heersen over opvoeding?

Reguliere opvoedondersteuning sluit vaak niet goed aan bij opvoedvragen van ouders met een migratieachtergrond. Om in de behoefte te voorzien heeft Stimulance de oudertraining Weerbaar Opvoeden – opvoeden in het Nederland van nu ontwikkeld.

Inhoud

Tijdens zeven dagdelen gaan ouders onder leiding van een ervaren trainer met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen, zoals:

 • Weerbaarheid
 • Opvoedstijlen en -vaardigheden
 • Ontwikkelingsfasen
 • Opvoeden in diversiteit, de rol van religie en cultuur
 • Identiteitsontwikkeling
 • Groepsdruk
 • Polarisatie en discriminatie
 • Internet, gamen en sociale media
 • Seksuele ontwikkeling
 • Financiële opvoeding
 • De sociale kaart: waar kun je ondersteuning krijgen?

Na afloop wordt de training geëvalueerd en ontvangen ouders tijdens een feestelijke afsluiting een certificaat van deelname. 

Wat vinden we belangrijk?

 • Maatwerk: de behoeftes, vragen en voorbeelden van ouders zelf staan centraal
 • Gelijkwaardigheid en herkenbaarheid: ouders zijn experts en kunnen van elkaar leren. De trainer heeft zelf ook een migratieachtergrond en sluit aan bij de belevingswereld van ouders
 • Vaders spelen ook een belangrijke rol in de opvoeding; de training wordt ook gegeven aan groepen vaders
 • Toegankelijkheid: de trainingen vinden plaats in buurthuizen, scholen, migrantenzelf-organisaties en gebedshuizen in de buurt. De training wordt in principe in het Nederlands gegeven met taalondersteuning in het (Marokkaans-)Arabisch, Berbers, Farsi, Dari of Turks waar nodig.
 • Impact: door kennisoverdracht, reflectie, dialoog, video’s, rollenspellen en huiswerk stimuleren we ouders om actief met hun opvoeding aan de slag te gaan.
 • Duurzaamheid: na afloop van de trainer wordt het gesprek over opvoeden onder leiding van de groepscoördinator gecontinueerd en kunnen ouders zich aanmelden als opvoedambassadeur om met andere ouders in gesprek te gaan over opvoedingsvraagstukken.

“Sinds de training ben ik ècht met mijn kinderen gaan praten en neem ik daar bewust de tijd voor. Ik heb ook samen met hen het huiswerk gemaakt en ze vonden het erg leuk dat ik zo geïnteresseerd was in hun leven. Ik heb nieuwe dingen over hen ontdekt. Ook kijken we sinds de training samen filmpjes op Youtube over islamitische vraagstukken en bespreken we waar verschillende ideeën en nieuwsberichten vandaan komen. Dat deed ik eerst nooit.” – deelnemer Weerbaar Opvoeden

Opvoedambassadeurs aan Zet

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn; veel ouders hebben vragen over het grootbrengen van hun kinderen. Veel van deze vragen kunnen besproken worden met familieleden, vrienden of kennissen. Soms is het nodig om ondersteuning en begeleiding te zoeken bij het CJG, het wijktteam of andere instanties. Niet alle ouders hebben echter een netwerk om opvoedvragen mee te bespreken. Ook zijn niet alle ouders op de hoogte van het reguliere opvoedingsondersteuningsaanbod of wordt een barrière ervaren bij het benaderen van relevante instanties. Om te zorgen dat deze ouders toch ondersteuning krijgen bij de opvoeding is het project Opvoedambassadeurs ontwikkeld. 

Opvoedambassadeurs

Opvoedambassadeurs zijn vrijwilligers (m/v) die moeilijk bereikbare ouders in hun eigen omgeving op een laagdrempelige manier ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Dat doen zij door gesprekken te voeren en advies te geven over allerlei opvoedvragen van de ouder. Herkenbaarheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij de uitgangspunten. Door middel van dit laagdrempelige contact, wordt er een veilige en open sfeer gecreëerd waarbij ouders die de drempel om naar een instantie te stappen te hoog vinden, toch hun verhaal en zorgen kunnen uiten. Op een vertrouwelijke wijze kunnen ouders  zo hun vragen voorleggen aan een andere ouder. Bovendien kan de opvoedambassadeur een gids zijn in de sociale kaart van de wijk en waar noodzakelijk doorverwijzen naar relevante instanties. Tot slot pikken de opvoedambassadeurs signalen op van (opvoed)problematiek die speelt in hun wijk. Hierop wordt ingespeeld door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te organiseren in de wijk.

Training en begeleiding

De opvoedambassadeurs zijn getrainde vrijwilligers; tijdens de training worden zij voorbereid op het aangaan van vertrouwelijke gesprekken met andere ouders over verschillende thema’s, zoals puberteit, radicalisering, huiselijk geweld, etc.  Er worden concrete handvatten aangereikt hoe om te gaan met (problematische) opvoedvragen en gezinsproblematiek. De ouders krijgen uitleg over de zogenaamde sociale kaart; het aanbod en de werking van diverse relevante instanties en organisaties in de wijk. 

De opvoedambassadeurs worden begeleid door de projectcoördinator. Maandelijks komen de opvoedambassadeurs bijeen tijdens reflectiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vindt (anonieme) intervisie en deskundigheidsbevordering plaats; actuele thema’s worden besproken en externe professionals worden uitgenodigd om hun expertise te delen. Tussentijds worden de opvoedambassadeurs individueel begeleid en kunnen ze met hun vragen altijd terecht bij de projectcoördinator.